Yoruba nọmba site 1 100

# Writing your language Writing Reading
0 Efu Odo -
1 Otu Okan -
2 Abụọ Meji -
3 Atọ Mẹta -
4 Anọ Mẹrin -
5 Ise Marun -
6 Isii Mefa -
7 Asaa Meje -
8 Asatọ Mẹjọ -
9 Nine Mẹsan -
10 Iri Mẹwàá -
11 Iri na otu Mọkanla -
12 Iri na abụọ Mejila -
13 Iri na atọ Mẹtala -
14 Iri na anọ Mẹrinla -
15 Iri na ise Mẹdogun -
16 Iri na Isii Mẹrindinlogun -
17 Iri na asaa Mẹtadilogun -
18 Iri na asatọ Mejidilogun -
19 Iri na itoolu Mọkandilogun -
20 Iri abụọ Logun -
21 Iri abụọ na otu Ogún ọkan -
22 Iri abụọ na abụọ Meji-le-logun -
23 Iri abụọ na atọ Mẹta-le-logun -
24 Iri abụọ na anọ Mẹrin-le-logun -
25 Iri abụọ na ise Arundinlogbon -
26 Iri abụọ na isii Ogun mẹfa -
27 Iri abụọ na asaa Ogun meje -
28 Iri abụọ na asatọ Ogun mẹjọ -
29 Iri abụọ na itoolu Ogun mẹsan -
30 Iri Atọ ọgbọn -
31 Iri Atọ na otu ọgbọn ọkan -
32 Iri Atọ na abụọ ọgbọn meji -
33 Iri Atọ na atọ ọgbọn mẹta -
34 Iri Atọ na anọ ọgbọn mẹrin -
35 Iri Atọ na ise ọgbọn marun -
36 Iri Atọ na isii ọgbọn mefa -
37 Iri Atọ na asaa ọgbọn meje -
38 Iri Atọ na asatọ ọgbọn mẹjọ -
39 Iri Atọ na itoolu ọgbọn mẹsan -
40 Iri anọ Ogoji -
41 Iri anọ otu Ogoji ọkan -
42 Iri anọ abụọ Ogoji meji -
43 Iri anọ na atọ Ogoji mẹta -
44 Iri anọ na anọ Ogoji mẹrin -
45 Iri anọ na ise Ogoji marun -
46 Iri anọ na isii Ogoji mẹfa -
47 Iri anọ na asaa Ogoji meje -
48 Iri anọ na asatọ Ogoji mẹjọ -
49 Iri anọ na itoolu Ogoji mẹsan -
50 Iri ise Aadọta -
51 Iri ise otu Aadọta ọkan -
52 Iri ise abụọ Aadọta meji -
53 Iri ise na atọ Aadọta mẹta -
54 Iri ise na anọ Aadọta mẹrin -
55 Iri ise na ise Aadọta marun -
56 Iri ise na isii Aadọta mẹfa -
57 Iri ise na asaa Aadọta meje -
58 Iri ise na asatọ Aadọta mẹjọ -
59 Iri ise na itoolu Aadọta mẹsan -
60 Iri isii ọgọta -
61 Iri isii otu ọgọta okan -
62 Iri isii na abụọ ọgọta meji -
63 Iri isii na atọ ọgọta meta -
64 Iri isii na anọ ọgọta merin -
65 Iri isii na ise ọgọta marun -
66 Iri isii na isii ọgọta mefa -
67 Iri isii na asaa ọgọta meje -
68 Iri isii na asatọ ọgọta mejo -
69 Iri isii na itoolu ọgọta mesan -
70 Iri Asaa ãdọrin -
71 Iri Asaa otu ãdọrin ọkan -
72 Iri Asaa abụọ ãdọrin meji -
73 Iri Asaa atọ ãdọrin mẹta -
74 Iri Asaa anọ ãdọrin mẹrin -
75 Iri Asaa ise ãdọrin marun -
76 Iri Asaa isii ãdọrin mẹfa -
77 Iri Asaa asaa ãdọrin meje -
78 Iri Asaa asatọ ãdọrin mẹjọ -
79 Iri Asaa itoolu ãdọrin mẹsan -
80 Asatọ ọgọrin -
81 Asatọ otu ọgọrin okan -
82 Asatọ abụọ ọgọrin meji -
83 Asatọ na atọ ọgọrin meta -
84 Asatọ na anọ ọgọrin merin -
85 Asatọ na ise ọgọrin marun -
86 Asatọ na isii ọgọrin mefa -
87 Asatọ na asaa ọgọrin meje -
88 Asatọ na asatọ ọgọrin mejo -
89 Asatọ na itoolu ọgọrin mesan -
90 Iri Itoolu Aadọrun -
91 Iri Itoolu otu Aadọrun ọkan -
92 Iri Itoolu abụọ Aadọrun meji -
93 Iri Itoolu atọ Aadọrun mẹta -
94 Iri Itoolu anọ Aadọrun mẹrin -
95 Iri Itoolu ise Aadọrun marun -
96 Iri Itoolu isii Aadọrun mẹfa -
97 Iri Itoolu asaa Aadọrun meje -
98 Iri Itoolu asatọ Aadọrun mẹjọ -
99 Iri Itoolu itoolu Aadọrun mẹsan -
100 Otu narị ọkan ọgọrun -